Sản phẩm mới nhất

Cảm biến từ XS512B1DBM12

Cảm biến từ XS5 2-wire, pre-cabled Voltage 10..58V-NC-100mA

Cảm biến từ XS512B1DAM12

Cảm biến từ XS5 2-wire, pre-cabled Voltage 10..58V-NO-100mA

Cảm biến từ XS512B1DBL2

Cảm biến từ XS5 2-wire, pre-cabled-Voltage 10..58V-NC-100mA

Cảm biến từ XS512B1DAL2

Cảm biến từ XS5 2-wire, pre-cabled-NO-100mA

Lên top