Thiết bị đóng cắt Teco

MCB 1Pha 6-63A 6KA TJ-636S 1P

MCB 1Pha 6-63A 6KA TJ-636S 1P

MCB 2Pha 6-63A 6KA TJ-636S 2P

MCB 2Pha 6-63A 6KA TJ-636S 2P

MCB 3Pha 6-63A 6KA TJ-636S 3P

MCB 3Pha 6-63A 6KA TJ-636S 3P

MCB 1Pha 6-63A 10KA TJ-6310S...

MCB 1Pha 6-63A 10KA TJ-6310S 1P

MCB 2Pha 6-63A 10KA TJ-6310S...

MCB 2Pha 6-63A 10KA TJ-6310S 2P

MCB 3Pha 6-63A 10KA TJ-6310S...

MCB 3Pha 6-63A 10KA TJ-6310S 3P

MCB 4Pha 6-63A 10KA TJ-6310S...

MCB 4Pha 6-63A 10KA TJ-6310S 4P

MCB 1Pha 80-100A 10KA TJ-100S...

MCB 1Pha 80-100A 10KA TJ-100S 1P

MCB 2Pha 80-100A 10KA TJ-100S...

MCB 2Pha 80-100A 10KA TJ-100S 2P

MCB 3Pha 80-100A 10KA TJ-100S...

MCB 3Pha 80-100A 10KA TJ-100S 3P

MCB 4Pha 80-100A 10KA TJ-100S...

MCB 4Pha 80-100A 10KA TJ-100S 4P

MCCB 3P 35KA 250-400A...

MCCB 3P 35KA 250-400A TCB-400H1

MCCB 3P 50KA 250-400A...

MCCB 3P 50KA 250-400A TCB-400H3

MCCB 3P 50KA 500-630A...

MCCB 3P 50KA 500-630A TCB-630H1

MCCB 3P 85KA 500-630A...

MCCB 3P 85KA 500-630A TCB-630H3

MCCB 3P 50KA 700-800A...

MCCB 3P 50KA 700-800A TCB-800H1

MCCB 3P 85KA 700-800A...

MCCB 3P 85KA 700-800A TCB-800H3

MCCB 3P 35KA 125A TVM1-125

MCCB 3P 35KA 125A TVM1-125

MCCB 3P 50KA 125-160A TVM1-160

MCCB 3P 50KA 125-160A TVM1-160

MCCB 3P 50KA 125-250A TVM1-250

MCCB 3P 50KA 125-250A TVM1-250

MCCB 3P 50KA 250-400A TVM1-400

MCCB 3P 50KA 250-400A TVM1-400

MCCB 3P 65KA 400-630A...

MCCB 3P 65KA 400-630A TVM1-630

MCCB 3P 65KA 630-800A TVM1-800

MCCB 3P 65KA 630-800A TVM1-800

Lên top